Home - Blog
Home >> Elections >> Local Elections 2007 >> Na h-Eileanan Siar
Comhairle nan Eilean Siar, 2007 (English)
Buill Neo-eisimeileach Cumail
Seataichean
Neo-eisimeilich
25
Nàiseanta na h-Alba
4
Làbarach
2
Bhòtaichean %
Neo-eisimeilich
78.8%
Nàiseanta na h-Alba
12.1%
Làbaraich
6.7%
Lib Dheamach
2.5%

Pàrtaidh Seataichean Atharrachadh Seataichean % Bhòtaichean Bhòtaichean %
Neo-eisimeilich 25 +1 80.6% 10,853 78.8%
Nàiseanta na h-Alba 4 +1 12.9% 1,661 12.1%
Làbaraich 2 -2 6.5% 916 6.7%
Lib Dheamach 0 340 2.5%


Uàrdan

Barraigh, Bhatarsaigh, Eirisgeigh agus Uibhist a Deas
Seataichean
Nàiseanta na h-Alba
2
Blaney
1
Carlin
1
Bhòtaichean %
Nàiseanta na h-Alba
57.5%
Blaney
15.8%
Carlin
12.0%
Làbaraich
11.0%
MacDonald
3.9%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Nàiseanta na h-Alba Donald Manford 723 49.0% Tha
Neo-eisimeileach David Blaney 233 15.8% Tha
Neo-eisimeileach Peter Carlin 177 12.0% Tha
Làbaraich Ronald MacKinnon 162 11.0%
Nàiseanta na h-Alba Gerry MacLeod 125 8.5% Tha
Neo-eisimeileach Angus MacDonald 57 3.9%


Beinn na Foghla agus Uibhist a Tuath
Seataichean
Làbaraich
1
Robertson
1
Taylor
1
Bhòtaichean %
Làbaraich
35.0%
Robertson
26.1%
Taylor
19.1%
MacAulay
15.4%
Huson
4.4%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Làbaraich Archie Campbell 459 35.0% Tha
Neo-eisimeileach Uisdain Robertson 343 26.1% Tha
Neo-eisimeileach Martin Taylor 251 19.1% Tha
Neo-eisimeileach Angus MacAulay 203 15.4%
Neo-eisimeileach John Huson 58 4.4%


Na Hearadh agus Ceann a Deas nan Loch
Seataichean
Munro
1
MacDonald
1
Nàiseanta na h-Alba
1
Bhòtaichean %
Munro
49.0%
MacDonald
20.1%
Nàiseanta na h-Alba
11.4%
MacLeod
7.1%
Black
6.4%
Lib Dheamach
6.0%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Morag Munro 583 49.0% Tha
Neo-eisimeileach Catherine MacDonald 239 20.1% Tha
Nàiseanta na h-Alba Philip MacLean 136 11.4% Tha
Neo-eisimeileach Donald MacLeod 84 7.1%
Neo-eisimeileach Morris Black 76 6.4%
Lib Dheamach Paul Blake 71 6.0%


Sgir’ Uige agus Ceann a Tuath nan Loch
Seataichean
Nàiseanta na h-Alba
1
A MacDonald
1
Làbaraich
1
Bhòtaichean %
Nàiseanta na h-Alba
26.9%
A MacDonald
24.7%
Làbaraich
18.0%
Anderson
15.0%
MacIntosh
7.9%
J MacDonald
7.5%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Nàiseanta na h-Alba Annie MacDonald 442 26.9% Tha
Neo-eisimeileach Alex MacDonald 406 24.7% Tha
Làbaraich Norman MacDonald 295 18.0% Tha
Neo-eisimeileach Gordon Anderson 246 15.0%
Neo-eisimeileach Alex MacIntosh 130 7.9%
Neo-eisimeileach John MacDonald 124 7.5%


Sgire an Rubha
Seataichean
MacSween
1
MacLeod
1
Nicholson
1
Bhòtaichean %
MacSween
38.4%
MacLeod
34.8%
Nicholson
18.9%
Lib Dheamach
7.8%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Donald MacSween 497 38.4% Tha
Neo-eisimeileach Norman MacLeod 450 34.8% Tha
Neo-eisimeileach Donald Nicholson 245 18.9%
Lib Dheamach Stanley Bennie 101 7.8%


Steòrnabhagh a Deas
Seataichean
Nicolson
1
McCormack
1
Dodson
1
Campbell
1
Bhòtaichean %
Nicolson
36.2%
McCormack
28.0%
Dodson
15.5%
Campbell
10.0%
Morrison
7.3%
Lib Dheamach
3.2%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Charlie Nicolson 683 36.2% Tha
Neo-eisimeileach Angus McCormack 529 28.0% Tha
Neo-eisimeileach Keith Dodson 292 15.5% Tha
Neo-eisimeileach Angus Campbell 188 10.0% Tha
Neo-eisimeileach David Morrison 137 7.3%
Lib Dheamach Jean Davis 60 3.2%


Steòrnabhagh a Tuath
Seataichean
MacLeod
1
MacKay
1
MacKenzie
1
Campbell
1
Bhòtaichean %
MacLeod
50.3%
MacKay
16.7%
MacKenzie
12.0%
Campbell
9.2%
Lib Dheamach
5.9%
Eile
6.3%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Murdo MacLeod 920 50.3% Tha
Neo-eisimeileach Roddie MacKay 305 16.7% Tha
Neo-eisimeileach Iain MacKenzie 212 11.6% Tha
Neo-eisimeileach Neil Campbell 168 9.2% Tha
Lib Dheamach John Cole 108 5.9%
Neo-eisimeileach Angus MacMillan 95 5.2%
Neo-eisimeileach Colin Scott 20 1.1%


Loch a Tuath
Seataichean
Stewart
1
K MacIver
1
J MacIver
1
Bhòtaichean %
Stewart
36.0%
K MacIver
18.4%
J MacIver
17.3%
Nàiseanta na h-Alba
17.4%
Nicholson
10.9%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Catriona Stewart 486 36.0% Tha
Neo-eisimeileach Kenneth MacIver 249 18.4% Tha
Nàiseanta na h-Alba Iain MacDonald 235 17.4%
Neo-eisimeileach John MacIver 233 17.3% Tha
Neo-eisimeileach Alasdair Nicholson 147 10.9%


An Taobh Siar agus Nis
Seataichean
Morrison
1
MacKay
1
Murray
1
Rennie
1
Bhòtaichean %
Morrison
25.9%
MacKay
18.7%
Murray
17.5%
Rennie
14.9%
MacSween
15.5%
Eile
7.4%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Iain Morrison 463 25.9% Tha
Neo-eisimeileach John MacKay 335 18.7% Tha
Neo-eisimeileach Kenneth Murray 313 17.5% Tha
Neo-eisimeileach Annie MacSween 277 15.5%
Neo-eisimeileach Agnes Rennie 267 14.9% Tha
Neo-eisimeileach Iain MacLeod 118 6.6%
Neo-eisimeileach Malcolm McTaggart 14 0.8%


Creative Commons License