Home - Blog
Home >> Elections >> Local Elections 2012 >> Comhairle nan Eilean Siar
Comhairle nan Eilean Siar, 2012 (English)
Buill Neo-eisimeileach Cumail
Seataichean
Neo-eisimeilich
21
Nàiseanta na h-Alba
7
Làbarach
3
Bhòtaichean %
Neo-eisimeilich
71.6%
Nàiseanta na h-Alba
23.8%
Làbaraich
4.6%

Pàrtaidh Seataichean Atharrachadh Seataichean % Bhòtaichean Bhòtaichean % Atharrachadh
Neo-eisimeilich 21 -4 67.7% 8,211 71.6% -7.2%
Nàiseanta na h-Alba 7 +3 22.6% 2,733 23.8% +11.7%
Làbaraich 3 +1 9.7% 523 4.6% -2.1%


Uàrdan

Barraigh, Bhatarsaigh Eirisgeigh Agus Uibhist A Deas (4)
Seataichean
Nàiseanta na h-Alba
1
Làbaraich
1
Steele
1
Blaney
1
Bhòtaichean %
Nàiseanta na h-Alba
41.4%
Làbaraich
15.1%
Steele
9.4%
Blaney
8.5%
MacMillan
8.8%
Eile
16.8%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Nàiseanta na h-Alba Donald Manford 521 37.4% Tha
Làbaraich Ronnie MacKinnon 210 15.1% Tha
Neo-eisimeileach Donnie Steele 131 9.4% Tha
Neo-eisimeileach Calum MacMillan 123 8.8%
Neo-eisimeileach David Blaney 118 8.5% Tha
Neo-eisimeileach Peter Carlin 90 6.5%
Neo-eisimeileach Calum MacAulay 72 5.2%
Nàiseanta na h-Alba Gerry MacLeod 55 4.0%
Neo-eisimeileach Allan MacLeod 28 2.0%
Neo-eisimeileach Angus MacDonald 27 1.9%
Neo-eisimeileach Eric Wallis 17 1.2%


Beinn Na Foghla Agus Uibhist A Tuath (3)
Seataichean
Robertson
1
Beaton
1
Làbaraich
1
Bhòtaichean %
Robertson
29.3%
Beaton
19.7%
Làbaraich
18.9%
Nàiseanta na h-Alba
16.4%
Taylor
8.6%
MacLean
7.0%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Uisdean Robertson 316 29.3% Tha
Neo-eisimeileach Neil Beaton 212 19.7% Tha
Làbaraich Archie Campbell 204 18.9% Tha
Nàiseanta na h-Alba Andrew Walker 177 16.4%
Neo-eisimeileach Martin Taylor 93 8.6%
Neo-eisimeileach Michael MacLean 75 7.0%


Na Hearadh Agus Ceann A Deas Nan Loch (3)
Seataichean
MacDonald
1
Nàiseanta na h-Alba
1
Làbaraich
1
Bhòtaichean %
MacDonald
62.1%
Nàiseanta na h-Alba
29.3%
Làbaraich
8.6%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Catherine MacDonald 498 62.1% Tha
Nàiseanta na h-Alba Philip McLean 202 25.2% Tha
Làbaraich DJ MacRae 69 8.6% Tha
Nàiseanta na h-Alba David Wilson 33 4.1%


Sgir’ Uige Agus Ceann A Tuath Nan Loch (3)
Seataichean
Nàiseanta na h-Alba
1
Norman MacDonald (1)
1
MacLeod
1
Bhòtaichean %
Nàiseanta na h-Alba
32.4%
Norman MacDonald (1)
22.0%
MacLeod
16.2%
MacIver
16.0%
Annie MacDonald
12.0%
Eile
13.5%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Norman MacDonald (1) 315 22.0% Tha
Nàiseanta na h-Alba Bill Houston 292 20.4% Tha
Neo-eisimeileach Cudig MacLeod 233 16.2% Tha
Neo-eisimeileach Catherine MacIver 229 16.0%
Nàiseanta na h-Alba Annie MacDonald 172 12.0%
Neo-eisimeileach Norman MacDonald (2) 147 10.3%
Neo-eisimeileach Barry Shelby 46 3.2%


Sgire An Rubha (3)
Seataichean
Alasdair MacLeod
1
Stewart
1
Norman MacLeod
1
Bhòtaichean %
Alasdair MacLeod
17.5%
Stewart
17.5%
Norman MacLeod
15.0%
MacSween
15.1%
Nicholson
14.4%
Eile
20.4%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Alasdair MacLeod 205 17.5% Tha
Neo-eisimeileach Zena Stewart 205 17.5% Tha
Neo-eisimeileach Donald MacSween 177 15.1%
Neo-eisimeileach Norman MacLeod 176 15.0% Tha
Neo-eisimeileach Donald Nicholson 169 14.4%
Nàiseanta na h-Alba John MacDonald 141 12.1%
Neo-eisimeileach Iain MacIver 97 8.3%


Steòrnabhagh a Deas (4)
Seataichean
Nicolson
1
Campbell
1
Nàiseanta na h-Alba
1
McCormack
1
Bhòtaichean %
Nicolson
45.7%
Campbell
13.7%
Nàiseanta na h-Alba
13.5%
McCormack
12.6%
Dodson
11.4%
MacLeod
3.1%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Charlie Nicolson 685 45.7% Tha
Neo-eisimeileach Angus Campbell 206 13.7% Tha
Neo-eisimeileach Angus McCormack 189 12.6% Tha
Neo-eisimeileach Keith Dodson 171 11.4%
Nàiseanta na h-Alba Rae MacKenzie 145 9.7% Tha
Nàiseanta na h-Alba Bob Duncan 57 3.8%
Neo-eisimeileach Uilleam MacLeod 47 3.1%


Steòrnabhagh a Tuath (4)
Seataichean
Nàiseanta na h-Alba
1
MacKenzie
1
Roddie Mackay
1
MacAulay
1
Bhòtaichean %
Nàiseanta na h-Alba
24.2%
MacKenzie
20.7%
Roddie Mackay
18.1%
MacAulay
7.1%
Murray
8.3%
Eile
21.7%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Iain MacKenzie 299 20.7% Tha
Neo-eisimeileach Roddie Mackay 262 18.1% Tha
Nàiseanta na h-Alba Mohammed Ahmed 176 12.2%
Nàiseanta na h-Alba Gordon Murray 174 12.0% Tha
Neo-eisimeileach Murdo Murray 120 8.3%
Neo-eisimeileach Iain MacAulay 103 7.1% Tha
Neo-eisimeileach David Morrison 92 6.4%
Neo-eisimeileach Neil Campbell 91 6.3%
Neo-eisimeileach Jackie Mackay 89 6.2%
Làbaraich Kevin Paterson 40 2.8%


Loch a Tuath (3)
Seataichean
Crichton
1
Nàiseanta na h-Alba
1
Stewart
1
Bhòtaichean %
Crichton
28.0%
Nàiseanta na h-Alba
24.5%
Stewart
23.1%
MacIver
14.5%
Nicholson
9.9%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Donald Crichton 331 28.0% Tha
Nàiseanta na h-Alba John MacIver 290 24.5% Tha
Neo-eisimeileach Catriona Stewart 273 23.1% Tha
Neo-eisimeileach Kenneth MacIver 171 14.5%
Neo-eisimeileach Alasdair Nicholson 117 9.9%


An Taobh Siar agus Nis (4)
Seataichean
Morrison
1
Mackay
1
Nàiseanta na h-Alba
1
Murray
1
Bhòtaichean %
Morrison
24.2%
Mackay
21.2%
Nàiseanta na h-Alba
20.4%
Murray
19.7%
MacLennan
8.1%
Dunlop
6.4%

Pàrtaidh Tagraiche Bhòtaichean Bhòtaichean % Taghte?
Neo-eisimeileach Iain Morrison 354 24.2% Tha
Neo-eisimeileach John Mackay 310 21.2% Tha
Nàiseanta na h-Alba Kenneth MacLeod 298 20.4% Tha
Neo-eisimeileach Kenneth Murray 289 19.7% Tha
Neo-eisimeileach Alistair MacLennan 119 8.1%
Neo-eisimeileach Alastair Dunlop 94 6.4%
Creative Commons License